Dự Thảo “Quy ước về Tổ chức và Hoạt động của Ban liên lạc họ Kiều Việt Nam ”

Thứ sáu - 07/02/2020 11:33

-        Trên cơ sở những ý kiến đóng góp của các thành viên ban liên lạc và đông đảo bà trong và ngoài họ Kiều cũng như tham khảo mô hình của các tộc họ khác trong cả nước;
Nay ban hành “Quy ước về Tổ chức và Hoạt động của Ban liên lạc họ Kiều Việt Nam ” như sau:
 
                                      HỌ KIỀU VIỆT NAM
                                                                                     Hà Nội, ngày    tháng    năm 2020


                                                                                                       QUY ƯỚC
                                                          Về Tổ chức và Hoạt động của Ban liên lạc họ Kiều Việt Nam

-        Trên cơ sở những ý kiến đóng góp của các thành viên ban liên lạc và đông đảo bà trong và ngoài họ Kiều cũng như tham khảo mô hình của các tộc họ khác trong cả nước;
Nay ban hành “Quy ước về Tổ chức và Hoạt động của Ban liên lạc họ Kiều Việt Nam ” như sau:

CHƯƠNG I
 TÊN GỌI, TÔN CHỈ MỤC ĐÍCH VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
Điều 1:Tên gọi                 
1.     Ban liên lạc những tập thể và cá nhân người mang họ Kiều trên toàn quốc, người mang họ Kiều đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài có tên gọi là “Ban liên lạc họ Kiều Việt Nam”.
2.     Ban liên lạc họ Kiều Việt Nam có con dấu và Logo riêng của dòng họ. 
Điều 2: Tôn chỉ mục đích
1.     Ban liên lạc họ Kiều Việt Nam là một tổ chức xã hội tự nguyện của dòng họ Kiều Việt Nam, nhằm tập hợp, đoàn kết người mang họ Kiều ở trong và ngoài nước để thực hiện ý tưởng “kết nối dòng họ - hướng về cội nguồn”, xây dựng và phát huy truyền thống tốt đẹp của dòng họ; Thúc đẩy các hoạt động kết nối dòng họ và tìm hiểu về cội nguồn, tri ân tiên tổ; Hướng đến thành lập “Hội Đồng Gia Tộc Họ Kiều Việt Nam”
2.     Ban liên lạc hoạt động trong khuôn khổ pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Điều 3: Cơ cấu Ban liên lạc
  1. Gồm các đại diện của Ban liên lạc Họ Kiều hoặc Gia tộc họ Kiều các địa phương và một số cá nhân hoạt động trên các lĩnh vực văn hoá, xã hội, kinh tế, chính trị, khoa học, giáo dục, quân sự, ngoại giao… là người có tâm huyết, tự nguyện, uy tín, kinh nghiệm và hiểu biết, có khả năng, điều kiện làm các công việc của dòng họ, được dòng họ tín nhiệm, đề cử và hiệp thương lựa chọn.
  2.  Nhiệm kỳ của Ban liên lạc từ 1 đến 5 năm, tuỳ thuộc vào cuộc gặp mặt Họ Kiều toàn quốc.
Điều 4: Tổ chức Ban liên lạc
1.     Hệ thống tổ chức của Ban liên lạc họ Kiều toàn quốc gồm:
a)        Ban liên lạc họ Kiều Việt Nam;
b)        Ban liên lạc họ Kiều các cấp ( có thể là vùng miền, tỉnh thành… tùy  điều kiện cụ thể)
c)        Hội đồng gia tộc các chi họ, liên chi họ, xã, phường địa phương.
2.     Thường trực Ban liên lạc: do Ban liên lạc họ Kiều Việt Nam cử ra với số lượng không quá 1/3 tổng số ủy viên Ban liên lạc.
3.     Cơ cấu Thường trực ban liên lạc gồm:
a)        Trưởng ban phụ trách chung;
b)        Một số phó trưởng ban phụ trách các mặt công tác như: tổ chức - hành chính, truyền thông, tài chính, đối ngoại và kiểm tra.
c)        Các ủy viên thường trực tham gia các mặt công tác trên.
d)       Thư ký Ban liên lạc.

CHƯƠNG II
CHỨC NĂNG, QUYỀN HẠN VÀ NHIỆM VỤ  CỦA BAN LIÊN LẠC
Điều 5: Chức năng Ban liên lạc
Ban liên lạc họ Kiều Việt Nam là đầu mối phối hợp hoạt động trong toàn hệ thống tổ chức của dòng họ Kiều cả nước, có chức năng chỉ đạo, hướng dẫn, trao đổi công việc và kinh nghiệm hoạt động việc họ với Ban liên lạc các cấp và các chi họ Kiều trong cả nước; Xúc tiến các công tác trù bị để tiến tới thành lập “Hội Đồng Gia Tộc Họ Kiều Việt Nam”
Điều 6: Quyền hạn Ban liên lạc
1.     Ban liên lạc họ Kiều Việt Nam là tổ chức đại diện duy nhất cho dòng họ Kiều Việt Nam  cho đến khi thành lập được “Hội Đồng Gia Tộc Họ Kiều Việt Nam”
2.     Ban liên lạc bầu hoặc cử các chức danh: trưởng ban, các phó trưởng ban, các ủy viên thường trực, ủy viên thư ký, ủy viên tài chính.
3.     Xây dựng và quyết định các chỉ tiêu, chương trình hoạt động và các biện pháp thực hiện của dòng họ.
4.     Quyết định các vấn đề quan trọng khác về tổ chức và hoạt động của Ban liên lạc và của toàn dòng họ.
Điều 7: Nhiệm vụ Ban liên lạc

1. Nhiêm vụ chính, quan trọng nhất và xuyên suốt của Ban liên lạc là “kết nối dòng họ - hướng về cội nguồn” và là bước đệm để tiến tới thành lập “Hội Đồng Gia Tộc Họ Kiều Việt Nam”
2. Tri ân Tiên tổ, phát huy truyền thống tốt đẹp của dòng họ, giáo dục con cháu noi theo, mãi mãi làm rạng danh dòng họ, phấn đấu vì tương lai tốt đẹp, đoàn kết cùng với các dòng họ khác, nhân dân cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc .
3. Giúp nhau tìm về cội nguồn, chắp nối tộc phả, giữ gìn, bảo vệ các di tích lịch sử, nhà thờ, đền thờ, tôn vinh văn hoá truyền thống Họ Kiều.
4. Hướng dẫn tổ chức kết nối, giao lưu với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú và linh hoạt nhằm thắt chặt tình cảm huyết thống của dòng họ, động viên chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống và phát triển cộng đồng, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến tới thành lập “Hội Đồng Gia Tộc Họ Kiều Việt Nam”

 Điều 8:Nguyên tắc sinh hoạt của Ban liên lạc
1.     Ban liên lạc họ Kiều Việt Nam làm việc theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ bàn bạc, hiệp thương đồng thuận, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
2.     Ban liên lạc họ Kiều Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn thể mỗi năm 1 lần vào dịp cuối năm cũ hoặc đầu năm mới dương lịch để đánh giá kết quả hoạt động trong năm cũ và thông qua phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm mới. Trường hợp đặc biệt có thể tổ chức kỳ họp bất thường.
3.     Cuộc họp hợp lệ khi có quá nửa số ủy viên Ban liên lạc tham dự. Nội dung cuộc họp được thảo luân công khai, dân chủ. Các ý kiến đóng góp xây dựng có thể phát biểu trực tiếp, gửi bằng văn bản, qua điện thoại hoặc thư điện tử.
4.   Có thể cân nhắc hình thức họp trực tuyến miễn là đáp ứng được nguyên tắc ở điều 8.1
5.     Các nghị quyết, kết luận của hội nghị Ban liên lạc phải lập thành văn bản gửi tới từng ủy viên và đăng nội dung chính lên các trang truyền thông của dòng họ.

CHƯƠNG III
 NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN LỢI CỦA ỦY VIÊN BAN LIÊN LẠC
Điều 9: Nhiệm vụ của ủy viên Ban liên lạc
1.     Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban liên lạc họ Kiều Việt Nam, tổ chức thực hiện tốt, có hiệu quả các hoạt động dòng họ nơi mình phụ trách, hoàn thành tốt nhiệm vụ do Thường trực Ban liên lạc phân công.
2.     Ủy viên Ban liên lạc là trưởng hoặc phó Ban liên lạc cấp địa phương trực thuộc có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động dòng họ ở địa phương mình phụ trách theo định kỳ hàng năm về Thường trực Ban liên lạc.
3.     Kịp thời phát hiện những nhân tố mới, những điển hình tốt báo cáo với Thường trực Ban liên lạc để biểu dương khen thưởng và tổ chức trao đổi học tập kinh nghiệm.
4.     Tham gia và vận động người khác tham công tác truyền thông quảng bá các hoạt động của Ban liên lạc cũng như các hoạt động dòng tộc trên cả nước; Tích cực tham gia chuẩn bị để tiến tới thành lập “Hội Đồng Gia Tộc Họ Kiều Việt Nam”
 Điều 10: Quyền lợi của ủy viên Ban liên lạc
1.     Được tham dự Hội nghị dòng họ định kỳ hàng năm hoặc đột xuất. Có quyền biểu quyết thông qua các nghị quyết, chương trình của Hội nghị.Được yêu cầu cung cấp văn bản tài liệu liên quan ít nhất 15 ngày trước khi khai mạc Hội nghị.Được ứng cử, đề cử vào các chức danh của Thường trực Ban liên lạc.
2.     Được yêu cầu Thường trực Ban liên lạc phân công nhiệm vụ, cung cấp thông tin có liên quan đến dòng họ.
3.     Được thăm hỏi khi ốm đau, đi viện (các ủy viên ở xa Hà Nội tùy tình hình cụ thể để vận dụng). 
4.     Được nhận bằng mừng thượng thọ, đại thọ, đại hồng thọ. Được phúng viếng khi ủy viên, vợ (hoặc chồng), tứ thân phụ mẫu của ủy viên qua đời.

CHƯƠNG IV
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA THƯỜNG TRỰC BAN LIÊN LẠC
Điều 11:Nhiệm vụ của Thường trực Ban liên lạc
1.     Thay mặt Ban liên lạc họ Kiều Việt Nam điều hành công việc của Ban liên lạc giữa 2 kỳ họp. Xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện các nghị quyết của các kỳ họp Ban liên lạc họ Kiều Việt Nam đến Ban liên lạc các cấp, Hội đồng gia tộc họ Kiều các địa phương và theo dõi kết quả thực hiện.
2.     Tổ chức điều hành các kỳ họp của Ban liên lạc, Hội nghị Ban liên lạc họ Kiều Việt Nam mở rộng hoặc Đại hội đại biểu toàn quốc dòng họ Kiều Việt Nam, làm báo cáo định kỳ 6 tháng, hàng năm của Ban liên lạc gửi đến Ban liên lạc các cấp và các ủy viên Ban liên lạc.
3.     Quan hệ với chính quyền địa phương và Ban quản lý các đền đài liên quan đến dòng tộc để kịp thời thông báo và động viên bà con họ Kiều cả nước cùng Ban liên lạc về dự Lễ dâng hương nhân  các dịp lễ.
4.    Là đầu mối phối hợp với Hiệp hội các dòng họ Việt Nam, với Ban liên lạc (Hội đồng) các dòng họ khác của Việt Nam trong hoạt động dòng họ. Thay mặt Ban liên lạc quan hệ với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động dòng họ.
5.     Duy trì và phát triển các hoạt động truyền thông để tuyên truyền quảng bá về dòng họ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm hoạt động của Ban liên lạc các cấp, của các chi họ với Ban liên lạc hoặc với các dòng họ khác.
6. Lên kế hoạch và tiến hành các công tác trù bị để tiến tới thành lập “Hội Đồng Gia Tộc Họ Kiều Việt Nam”

Điều 12: Quyền hạn của Thường trực Ban liên lạc
1.     Căn cứ yêu cầu, hoàn cảnh và điều kiện thực tế hoạt động của dòng họ trong từng thời kỳ, Thường trực Ban liên lạc được thành lập một số bộ phận giúp việc và các tổ chức trực thuộc khác để điều hành công việc một cách có hiệu quả.
2.     Việc phân công nhiệm vụ cho trưởng ban, các phó trưởng ban, từng ủy viên thường trực và các bộ phận giúp việc trong từng thời kỳ do tập thể Thường trực ban liên lạc và trưởng ban quyết định.
3.     Khen thưởng các cá nhân, tập thể Ban liên lạc các cấp và các chi họ có nhiều thành tích đóng góp vào hoạt động và phát triển dòng họ Kiều Việt Nam.
4.     Chúc mừng các cháu là học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế, các cá nhân được tặng thưởng huy chương tại các cuộc thi quốc gia, quốc tế, được tặng giải thưởng và danh hiệu vinh dự nhà nước.
5.     Chúc mừng thượng thọ (tuổi 80), đại thọ (tuổi 90), đại hồng thọ (tuổi 100) cho các cụ cao niên là trai, gái, dâu họ Kiều.
Điều 13: Phương thức hoạt động của Thường trực Ban liên lạc
1.     Thường trực Ban liên lạc hoạt động thông qua các kỳ họp thường kỳ, hoặc hội ý đột xuất. Mọi quyết nghị, kết luận, biện pháp tổ chức thực hiện đều được trao đổi thảo luận công khai, dân chủ.
2.     Thường trực Ban liên lạc hoạt động theo nguyên tắc tập thể, thiểu số phục tùng đa số với sự đồng thuận và nhất trí cao. Trưởng ban hoặc người thay mặt trưởng ban chủ trì và kết luận cuộc họp.
3.     Thường trực Ban liên lạc họp định kỳ hoặc họp đột xuất tùy tình hình.

          CHƯƠNG V
 CÔNG TÁC TÀI CHÍNH CỦA BAN LIÊN LẠC
Điều 14: Nguyên tắc hoạt động tài chính
1.     Ban liên lạc họ Kiều Việt Nam hoạt động theo nguyên tắc tự trang trải, tự cân đối về tài chính với tinh thần hết sức tiết kiệm.
2.     Mọi khoản thu, chi tài chính phải công khai, minh bạch, có sổ sách, chứng từ rõ ràng theo quy định, có đầy đủ chữ ký của người có liên quan và người có thẩm quyền, được kiểm tra định kỳ (hoặc đột xuất) và báo cáo công khai tại các kỳ họp.
3.     Các khoản chi thường xuyên do Trưởng ban quyết định sau khi trao đổi thống nhất với Phó Trưởng ban phụ trách tài chính.
4.     Những khoản chi tổng kết năm, tổng kết nhiệm kỳ, chi tổ chức Lễ lạt và các khoản chi đặc biệt khác thì Trưởng ban cùng với Phó Trưởng ban phụ trách tài chính lập kế hoạch thông qua tập thể Thường trực Ban liên lạc quyết định.
 Điều 15 : Nguồn thu tài chính
Quỹ hoạt động của Ban liên lạc họ Kiều Việt Nam được hình thành từ các nguồn sau:
1.     Tiền đóng góp, ủng hộ, tài trợ của các cá nhân, tổ chức, các doanh nghiệp hảo tâm trong và ngoài họ Kiều.
2.     Tiền lãi do quỹ họ gửi tiết kiệm (Nếu có).
Điều 16: Các khoản chi cho hoạt động của Ban liên lạc
1.     Mua sắm lễ vật tưởng niệm danh nhân dòng họ, lễ vật dâng hương nhà thờ, ngày Giỗ Tổ các chi họ có mời Thường trực Ban liên lạc đến dự.
2.     Tiền tàu, xe cho đại diện Thường trực Ban liên lạc đi thăm, chắp nối dòng họ, tham dự hoạt động dòng họ tại các địa phương.
3.     Mừng thọ các cụ cao niên tuổi 90, tuổi 100, thăm hỏi và làm việc hiếu với các ủy viên Ban liên lạc.
4.     In tặng bằng khen, giấy khen, bằng mừng thọ.
6.     Chi phí đảm bảo hoạt động của  các trang truyền thông của dòng họ.
7.     Mua văn phòng phẩm, in ấn tài liệu, cước phí văn thư, chi cho các cuộc họp của Thường trực Ban liên đồnglạc, Hội nghị Ban liên lạc họ Kiều Việt Nam hoặc Đại hội đại biểu toàn quốc dòng họ Kiều Việt Nam.
CHƯƠNG VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 17: Hiệu lực thi hành
Bản Quy ước này có 6 chương, 19 điều được Thường trực Ban liên lạc họ Kiều Việt Nam nhiệm kỳ 1 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày   tháng   năm 2019.
Điều 18:  Sửa đổi, bổ sung Quy ước
1.   Trong quá trình thực hiện Quy ước này, nếu thấy có điều gì cần sửa đổi, bổ sung thì Thường trực Ban liên lạc họ Kiều Việt Nam có trách nhiệm nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung, và kịp thời thông báo trên các phương tiện truyền thông của họ Kiều Việt Nam cho các Uỷ viên Ban liên lạc họ Kiều Việt Nam, các Ban liên lạc họ Kiều Việt Nam các địa phương, các Hội đồng dòng họ và các HĐGT trong toàn quốc cùng toàn thể bà con họ Kiều trong và ngoài nước được biết và thực hiện.
Điều 19:  Thông tin liên hệ
Địa điểm liên hệ và làm việc của Thường trực Ban liên lạc họ Kiều Việt Nam nhiệm kỳ 1:
Nhà riêng ông Kiều Công Tác , Trưởng ban Ban liên lạc họ kiều Việt Nam.

          Địa chỉ: Khu 5, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, Phú Thọ.
          ĐT: 0974420653   
Nhà riêng ông Kiều Văn Hải, Phó trưởng ban thường trực Ban liên lạc họ kiều Việt Nam.
          Địa chỉ: Số nhà …quận Ba Đình, Hà Nội.
          ĐT: …...     
          Email: …….
Website: hokieu.net
Fanpage : fb.com/hokieuvietnam
Group : fb.com/groups/hokieu

                                                                                                                                                              T/M BAN LIÊN LẠC HỌ KIỀU VIỆT NAM
                                                                                                                                                                                        TRƯỞNG BAN
Nơi nhận:
-        Trưởng ban
-        Các Phó trưởng ban
-        Ban liên lạc các địa phương
-        Các ủy viên Ban liên lạc
-        Các trang truyền thông Họ Kiều Việt Nam
-        Lưu Thường trực.
 
                                                                                                                                                                                         Kiều Công Tác              

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website
Thống kê
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay385
  • Tháng hiện tại15,363
  • Tổng lượt truy cập8,100,183
Đăng ký
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây